LES INTERJECCIONS

Segons el Diec, les interjeccions són paraules o locucions invariables que expressen l'actitud del parlant, estableixen una comunicació entre el parlant i l'oient o evoquen un soroll o un moviment. És a dir, que les onomatopeies també hi estarien incloses com un tipus d'interjecció.
En canvi, en castellà, la definició d'interjecció, no inclou les onomatopeies; segons la RAE són: Clase de palabras que expresa alguna impresión súbita o un sentimiento profundo, como asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Sirve también para apelar al interlocutor, o como fórmula de saludo, despedida, conformidad, etc.; p. ej., eh, hola.
Aquesta presentació ens explica perfectament el seu ús en castellà:


No Response to "LES INTERJECCIONS "